+31 (0) 345 576 100 info@jandelely.nl

Algemene voorwaarden Jan de Lely B.V.

Op vervoerswerkzaamheden indien het CMR verdrag geen toepassing vindt zijn de Algemene Vervoers Condities 1983 zoals gewijzigd per 30 november 1984 en per 31 januari 1991 en zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam van toepassing.

Op al onze werkzaamheden zijn de NOB-betalingsvoorwaarden van toepassing.

  1. Op al onze werkzaamheden vindt Nederlands recht en vinden  de Algemene Vervoers Condities (AVC) van toepassing. De rechtbank Arnhem is steeds bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten.
  2. Op expeditie werkzaamheden zijn de Nederlandse expeditie voorwaarden (Fenex-voorwaarden) van toepassing, zoals deze voorwaarden gedeponeerd zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 2 maart 1992.
  3. Voor opslag van goederen in het kader van verhuisovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden bewaarneming verhuisgoederen 1993 van toepassing; voor overige opslagwerkzaamheden zijn de Rotterdamse opslagvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 10 Januari 1959 van toepassing.
  4. OP distributiewerkzaamheden zijn de NOB-physical distributievoorwaarden 1996 van toepassing.

Onze vorderingen zijn verpand aan de Deutsche Bank AG kantoor Amsterdam, postbus 8705, 3009AS te Rotterdam, Nederland, tel: +31 10 7983600

Rechtsgeldige betaling kan uitsluitend plaatsvinden op bankrekening NL53ABNA0502139021 ten name van Deutsche Bank AG onder vermelding van het op de betaling betrekkende hebbende factuurnummer.